Yong Bao

Yong Bao

Professor of Economics

CV [PDF]
Research [Goolge Scholar]
Teaching

Contact:
Yong Bao
Department of Economics
Purdue University
403 W State St
West Lafayette, IN 47907, USA
Tel: 765-496-2313
Fax: 765-496-1778
Email: ybao@purdue.edu